RESIDENCIA DELS MUNTS
RESIDENCIA DELS MUNTS

AVISOS LEGALS

Aquests avisos legals són aplicables a qualsevol Usuari que accedeixi a la pàgina web www.residenciadelsmunts.com i en compliment de la normativa aplicable vigent l’informem dels següents aspectes:

 1. Identificació del titular del lloc web:

 

Titular de la pàgina web: RESIDÈNCIA DELS MUNTS, S.L. (d’ara endavant “RESIDÈNCIA DELS MUNTS”).
Domicili social: Plaça Nova núm. 1, 08589 Sant Boi del Lluçanès

CIF: B59842526

Telèfon: +34 93 857 8056

Correu electrònic: residenciadelsmunts@residenciadelsmunts.com

 

 1.   Propietat intel·lectual i responsabilitat sobre els continguts del lloc web.
   

1. RESIDÈNCIA DELS MUNTS és titular o disposa de les llicències corresponents sobre els drets d’explotació de propietat intel·lectual i industrial del lloc web així com del seu contingut que pot incloure la mateixa plataforma, textos, logos, marques, fotografies o il·lustracions, dissenys, interfícies o qualsevol altra informació o contingut.

L’usuari disposa d’un dret d’ús de la pàgina web que no implica cap tipus de cessió a favor seu de cap dels continguts ni drets del titular de la pàgina web.

L’ús de marques, noms comercials registrats, signes distintius i demés elements protegits, siguin propietat de RESIDÈNCIA DELS MUNTS o d’un tercer, queden reservades a l’ús exclusiu de RESIDÈNCIA DELS MUNTS i el titular de l’element protegit. En cap cas es podrà fer ús d’aquests elements a no ser que es disposi de l’autorització expressa per part del titular o el titular permeti la possibilitat de compartir continguts i així ho autoritzi mitjançant l’ús d’eines tecnològiques per a aquesta finalitat.

Així mateix, queda prohibit eliminar o manipular els elements de protecció o informació que identifiquin els titulars dels drets dels continguts de la pàgina web.

Si l’usuari tingués coneixement de l’existència d’algun contingut il·lícit o que pogués infringir algun dret de propietat intel·lectual i/o industrial, haurà de notificar-ho immediatament a RESIDÈNCIA DELS MUNTS a través del correu residenciadelsmunts@residenciadelsmunts.com perquè aquest pugui adoptar les mesures oportunes. En el cas que fos el titular del dret vulnerat haurà d’adjuntar la documentació identificadora i acreditativa corresponent.

2. Enllaços: RESIDÈNCIA DELS MUNTS no controla els continguts, les polítiques de privacitat o les pràctiques que puguin dur a terme els llocs web de tercer i, per tant, no es fa responsable dels continguts als quals es dirigeixen els enllaços situats a la pàgina web.

3. RESIDÈNCIA DELS MUNTS no serà responsable en cap cas i en cap concepte de les infraccions que pugui cometre l’Usuari en relació als drets exposats en aquests avisos legals o qualsevol altre que pogués vulnerar.

4. RESIDÈNCIA DELS MUNTS exercirà les accions judicials o extrajudicials que poguessin correspondre en cas que consideri que algun dels seus drets hagi sigut vulnerat.

 1. Regles o condicions d’ús del lloc web.

1. L’Usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, els presents avisos legals, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’Usuari s’obliga a no utilitzar la pàgina web, els seus continguts o serveis que es prestin a través d’aquesta amb finalitats o efectes il·lícits, sent contraris a aquesta política legal, o lesius d’interessos o drets de tercers, o que de qualsevol altra forma, pugui danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar la pàgina web, els seus continguts o els seus serveis o impedir un normal ús de la mateixa per part d’altres usuaris.

Així mateix, l’Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades programes o documents electrònics que es trobin a la pàgina web.

2. Tenint en compte l’apartat anterior, serà responsabilitat de l’usuari, l’accés o utilització del lloc web amb finalitats il·legals o no autoritzades; podent comportar l’adopció per part de RESIDÈNCIA DELS MUNTS de les mesures oportunes emparades en dret i en l’exercici dels seus drets i obligacions.

 1. Funcionament del lloc web

1. La RESIDÈNCIA DELS MUNTS vetllarà pel bon funcionament del lloc web així com d’aplicar les mesures de seguretat adients i dins de les seves possibilitat i l’estat de la tècnica, per tal de que sigui un lloc fiable i reduir al mínim els possibles errors.

2. No obstant, RESIDÈNCIA DELS MUNTS no garanteix ni es fa responsable de la continuïtat dels continguts del lloc web, l’absència d’errors en els continguts, l’absència de virus i/o demés components, la impossibilitat de vulnerar la seguretat del lloc, el mal rendiment dels continguts i/o els danys o perjudicis que causi a sí mateix, un tercer o qualsevol persona que infringeixi el bon ús del lloc web.

3. RESIDÈNCIA DELS MUNTS es reserva el dret a suspendre, modificar, restringir o interrompre, l’accés o ús del lloc web, de forma temporal o permanent, així com la descàrrega del contingut i ús dels serveis del lloc web, amb o sense autorització prèvia. En cap cas l’usuari podrà exigir indemnització per aquest motiu

 1. Protecció de dades

Totes les dades de caràcter personal facilitats per l’usuari durant la utilització del lloc web es tractaran de conformitat amb la política de privacitat que l’usuari haurà d’acceptar de forma expressa. Així mateix, també disposa de una política de cookies que li permetrà gestionar-les i desactivar-les si l’usuari així ho considera.

 1. Xarxes socials

La pàgina web www.residenciadelsmunts.com té enllaços directes als canals i pàgines que té a diferents xarxes socials i plataformes de tercers que únicament tenen com a finalitat facilitar el seu accés.

En cap cas es comparteix amb aquests tercers cap tipus d'informació tal com estableix la nostra política de privacitat. No obstant això, serà responsabilitat de l'usuari si vol proporcionar dades a aquestes plataformes, tractament el qual es regirà per les condicions de la plataforma i en la que no intervé RESIDÈNCIA DELS MUNTS.

A continuació es proporciona un accés a les condicions d'ús de les plataformes en què RESIDÈNCIA DELS MUNTS disposa de perfil:

RESIDÈNCIA DELS MUNTS no es responsabilitza del funcionament, continguts ni altres materials disponibles de la plataforma utilitzada ja que la titularitat no és pròpia i, per tant, està fora del seu control. Així mateix, tampoc es fa responsable d'aquells casos en què un tercer mal intencionat intervingui en el bon funcionament o publicant contingut no desitjat i/o permès per RESIDÈNCIA DELS MUNTS, introduint virus o algun codi maliciós en els equips de la RESIDÈNCIA DELS MUNTS o qualsevol usuari així com tampoc dels canvis de condicions d'ús, funcionament o polítiques de privacitat de la plataforma.

La RESIDÈNCIA DELS MUNTS es compromet a retirar el contingut publicat en els seus perfils per part d'usuaris que sigui contrari a la normativa vigent com més aviat millor des que tingui el seu coneixement així com podrà advertir als usuaris i/o prendre les mesures que consideri convenients.
L'usuari ha de ser conscient que les seves publicacions en els perfils de la RESIDÈNCIA DELS MUNTS seran visibles per  altres usuaris i, per tant, haurà de tenir en compte el què pot implicar per a la seva privacitat.

La finalitat dels perfils a les diferents plataformes és promocionar els serveis i productes d’RESIDÈNCIA DELS MUNTS , però en el cas que aquest decidís tractar dades personals es farà sempre complint amb les exigències legals de la normativa de protecció de dades.

En el cas que l'usuari detecti qualsevol mal funcionament o contingut contrari a la normativa vigent es prega ho notifiqui a RESIDÈNCIA DELS MUNTS el més aviat possible.

 1. Legislació aplicable i jurisdicció competent.

Qualsevol conflicte o problema d’interpretació derivat d’aquests avisos legals o l’ús del lloc web es regirà pel que disposen les lleis espanyoles. Així mateix, en cas que la normativa vigent permeti la selecció del tribunal es sotmetran sempre a la jurisdicció dels Tribunals de la ciutat de Barcelona.

 

 1. Altres consideracions

1. La vigència temporal dels vigents avisos legals coincideix amb el seu temps d’exposició passant a tenir vigència els avisos legals modificat en el moment de la seva publicació.

2. RESIDÈNCIA DELS MUNTS informa que podrà posar en coneixement de les autoritats corresponents si detectés qualsevol infracció de la legislació vigent o si tingués la sospita de la comissió d’algun delicte.

3. En el cas que algun òrgan competent declarés la nul·litat, en part o en la seva totalitat, d’alguna de les clàusules d’aquests avisos legals, aquesta no afectarà a les restants disposicions.

 

AVISOS LEGALES

Estos avisos legales son aplicables a cualquier usuario que acceda a la página web www. residenciadelsmunts.com y en cumplimiento de la normativa aplicable vigente le informamos de los siguientes aspectos:

 1. Identificación del titular del sitio web:

 

Titular de la página web: RESIDÈNCIA DELS MUNTS, S.A. (en adelante “RESIDÈNCIA DELS MUNTS”).
Domicilio social: Plaça Nova núm. 1, 08589 Sant Boi del Lluçanès

CIF: B59842526

Teléfono: +34 93 857 80 56

Correo electrónico:  residenciadelsmunts@residenciadelsmunts.com 

 

 1.   Propiedad intelectual y responsabilidad sobre los contenidos del sitio web.
   

1. RESIDÈNCIA DELS MUNTS es titular o dispone de las licencias correspondiente sobre los derechos de explotación de propiedad intelectual e industrial del sitio web así como de su contenido que puede incluir la misma plataforma, textos, logos, marcas, fotografías o ilustraciones, diseños, interfaces o cualquier otra información o contenido.

El usuario dispone de un derecho de uso de la página web que no implica ningún tipo de cesión a favor suyo de ningún de los contenidos ni derechos del titular de la página web.

 

El uso de marcas, nombres comerciales registrados, signos distintivos y demás elementos protegidos, sean propiedad de RESIDÈNCIA DELS MUNTS o de un tercero, quedan reservadas al uso exclusivo de RESIDÈNCIA DELS MUNTS y el titular del elemento protegido. En ningún caso se podrá hacer uso de estos elementos a no ser que se disponga de la autorización expresa por parte del titular o el titular permita la posibilidad de compartir contenidos y así lo permita mediante el uso de herramientas tecnológicas para esta finalidad.

Asimismo, queda prohibido eliminar o manipular los elementos de protección o información que identifiquen a los titulares de los derechos de los contenidos de la página web.

Si el usuario tuviese conocimiento de la existencia de algún contenido ilícito o que pudiese infringir algún derecho de propiedad intelectual y/o industrial, deberá notificarlo inmediatamente a RESIDÈNCIA DELS MUNTS a través del correo residenciadelsmunts@residenciadelsmunts.com para que este pueda adoptar las medidas oportunas. En el caso de ser el titular del derecho vulnerado deberá adjuntar la documentación identificadora y acreditativa correspondiente.

2. Enlaces: RESIDÈNCIA DELS MUNTS no controla los contenidos, las políticas de privacidad o las prácticas que puedan llevar a cabo los sitios web de terceros y, por tanto, no se hace responsable de los contenidos a los cuales  se dirigen los enlaces situados en la página web.

3. RESIDÈNCIA DELS MUNTS no será responsable en ningún caso y bajo ningún concepto de las infracciones que pueda cometer el usuario en relación a los derechos expuestos en estos avisos legales o cualquier otro que pudiese vulnerar.

4. RESIDÈNCIA DELS MUNTS ejercerá las acciones judiciales o extrajudiciales que pudiesen corresponder en caso de que considere que alguno de sus derechos haya sido vulnerado.

 1. Reglas o condiciones de uso del sitio web.

1. El usuario se compromete a utilizar la página web, los contenidos y servicios de conformidad con la Ley, los presentes avisos legales, las buenas costumbres i el orden público. De la misma manera, el usuario se obliga a no utilizar la página web, sus contenidos o servicios que se presten a través de esta con finalidades o efectos ilícitos, siendo contrarios a esta política legal o lesivos de intereses o derechos de terceros, o que de cualquier otra forma, puedan dañar, inutilizar, hacer inaccesibles o deteriorar la página web, sus contenidos o sus servicios o impedir un normal uso de la misma por parte de otros usuarios.

Asimismo, el usuario se compromete expresamente a no destruir, alterar, inutilizar o, de cualquier otra forma, dañar los datos, programas o documentos electrónicos que se encuentren en la página.

2. Teniendo en cuenta el apartado anterior, será responsabilidad del usuario, el acceso o utilización del sitio web con finalidades ilegales o no autorizadas; pudiendo comportar la adopción por parte de RESIDÈNCIA DELS MUNTS de las medidas oportunas amparadas en derecho y en el ejercicio de sus derechos y obligaciones.

 1. Funcionamiento del sitio web

1. RESIDÈNCIA DELS MUNTS velará para el buen funcionamiento del sitio web así como de aplicar las medidas de seguridad adecuadas y dentro de sus posibilidades y el estado de la técnica, para que sea un sitio fiable y reducir al mínimo los posibles errores.

2. No obstante, RESIDÈNCIA DELS MUNTS no garantiza ni se hace responsable de la continuidad de los contenidos del sitio web, la ausencia de errores en los contenidos, la ausencia de virus i/o demás componentes, la imposibilidad de vulnerar la seguridad del sitio, el mal rendimiento de los contenidos y/o los daños o perjuicios que cause a sí mismo, un tercer o cualquier persona que infrinja el buen uso del sitio web.

3. RESIDÈNCIA DELS MUNTS se reserva el derecho a suspender, modificar, restringir o interrumpir el acceso o uso del sitio web, de forma temporal o permanente, así como la descarga del contenido y uso de los servicios del sitio web, con o sin autorización previa. En ningún caso el usuario podrá exigir indemnización para este motivo.

 1. Protección de datos

Todos los datos de carácter personal facilitados por el usuario durante la utilización del sitio web se trataran de conformidad con la Política de Privacidad que el usuario deberá aceptar de forma expresa. Asimismo, también dispone de una política de cookies que le permitirá gestionarlas y desactivarlas si el usuario así lo considera.

 1. Redes sociales

La página web www.residenciadelsmunts.com tiene enlaces directos a los canales y páginas que tiene a diferentes redes sociales y plataformas de terceros cuya finalidad es únicamente facilitar su acceso.

En ningún caso se comparte con estos terceros ningún tipo de información tal y como se determina en nuestra política de privacidad. No obstante, será responsabilidad del usuario si desea proporcionar datos a éstas plataformas, tratamiento que se regirá por las condiciones de la plataforma y en la que no interviene RESIDÈNCIA DELS MUNTS. A continuación se proporciona un acceso a las condiciones de uso de las plataformas en que RESIDÈNCIA DELS MUNTS dispone de perfil:

RESIDÈNCIA DELS MUNTS no se responsabiliza del funcionamiento, contenidos ni otros materiales disponibles de la plataforma utilizada al no ser de su titularidad y, por lo tanto, estar fuera de su control. Asimismo, tampoco se hace responsable de aquellos casos en que un tercer mal intencionado intervenga en el buen funcionamiento o publicando contenido no deseado y/o permitido por RESIDÈNCIA DELS MUNTS, introduciendo virus o código malicioso en los equipos de RESIDÈNCIA DELS MUNTS o cualquier usuario así como tampoco de los cambios de condiciones de uso, funcionamiento o políticas de privacidad de la plataforma.

RESIDÈNCIA DELS MUNTS se compromete a retirar el contenido publicado en sus perfiles por parte de usuarios que sea contrario a la normativa vigente lo antes posible desde que tenga su conocimiento así como podrá advertir a los usuarios y/o tomar las medidas que considere convenientes.

El usuario debe ser consciente que sus publicaciones en los perfiles de RESIDÈNCIA DELS MUNTS serán visibles por los demás usuarios y, por lo tanto, deberá tener en cuenta lo que puede implicar para su privacidad.

La finalidad de los perfiles a las diferentes plataformas es publicitar los servicios y productos de RESIDÈNCIA DELS MUNTS, pero en el caso que este decidiera tratar datos personales se hará siempre cumpliendo con las exigencias legales de la normativa de protección de datos.

En el cas que el usuario detecte cualquier mal funcionamiento o contenido contrario a la normativa vigente se ruega lo notifique a RESIDÈNCIA DELS MUNTS lo antes posible.

 1. Legislación aplicable y jurisdicción competente.

Cualquier conflicto o problema de interpretación derivado de estos avisos legales o el uso del sitio web se regirá por lo que disponen las leyes españolas. Asimismo, en caso que la normativa vigente permita la selección del tribunal se someterán siempre a la jurisdicción de los Tribunales de la ciudad de Barcelona.

 1. Otras consideraciones

1. La vigencia temporal de los vigentes avisos legales coinciden con su tiempo de exposición pasando a tener vigencia los avisos legales modificados en el momento de su publicación.

2. RESIDÈNCIA DELS MUNTS informa que podrá poner en conocimiento de las autoridades correspondiente si detectase cualquier infracción de la legislación vigente o si tuviese la sospecha de la comisión de algún delito.

3. En el caso de que algún órgano competente declarase la nulidad, en parte o en su totalidad, de alguna de las cláusulas de estos avisos legales, esta no afectará a las restantes disposiciones.

 

 

 

 

 

Contacto / Contacte

Residència dels Munts

Plaça Nova núm 1 


08589 Sant Boi del Lluçanès 

Telf: 93 857 80 56

Mòbil:687 08 30 81

 

@residencia_dels_munts

Como llegar / Com arribar

Si desea informarse de cualquier duda, llame al 93.857.80.56 o haznos llegar su pregunta a través de nuestro formulario de contacto.

 

Si desitja informar-se de qualsevol dubte, truqui al 93.857.80.56 o faci'ns arribar la seva pregunta a partir del nostre formulari de contacte.

Residencia dels Munts en las redes sociales / Residència dels Munts en les xarxes socials

Aplicació de Residència del Munts de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Residencia Els Munts