RESIDENCIA DELS MUNTS
RESIDENCIA DELS MUNTS

POLÍTICA DE PRIVACITAT

A RESIDÈNCIA DELS MUNTS, S.L. (d’ara endavant, “RESIDÈNCIA DELS MUNTS”), ens importa la bona gestió i transparència de les dades personals que tractem, per això, aquesta política de privacitat proporciona la informació necessària de forma clara i concisa per a que l’usuari pugui facilitar i gestionar les seves dades mantenint-ne un control real i efectiu, tal i com exigeix el Reglament General de Protecció de dades (RGPD) i les lleis nacionals vigents.

 1. Responsable del tractament de dades

Al visitar la web www.residenciadelsmunts.com, està accedint a un lloc web titularitat de RESIDÈNCIA DELS MUNTS, el qual és el responsable de les dades que es proporcionin a través dels formularis de contacte.

Les dades de caràcter personal que es facilitin a través d’aquesta web, quedaran registrades en un fitxer anomenat “usuaris web” titularitat de RESIDÈNCIA DELS MUNTS.

 

 1. Quines dades tractem?
 • Informació d’identificació: utilitzem aquesta informació per identificar l’usuari i assegurar-se de que és qui diu ser. Aquesta informació inclou: nom i cognoms, edat, correu electrònic.
 • Informació de contacte: utilitzem aquesta informació per posar-nos en contacte amb l’usuari i facilitar-li la informació que sol·licita així com enviar-li informació relacionada amb els nostres productes i activitat. Aquesta informació inclou: email i número de telèfon.
 • Informació professional: utilitzem aquesta informació per saber el lloc o sector de treball de l’interessat i poder-li enviar la informació que més li interessi. Aquesta informació inclou: lloc o sector de treball (premsa, artista, representant,...).

 

 1. Amb quina finalitat utilitzem les dades personals?
 • La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals que sol·licitem és enviar informació sobre els nostres esdeveniments, serveis i informació relacionada amb aquests.

                                         

 1. Amb qui compartim les dades personals?
 • Amb els proveïdors necessaris la legitimació dels quals és la correcta execució de l’encàrrec.
 • Com a entitat responsable i transparent, és possible que ens sol·licitin compartir les seves dades algun tipus d’entitats (sempre segons el permès i el que estableix la llei):
  • Autoritats i forces de seguretat: quan així es requereixi per llei o resulti necessari per protegir els nostres interessos legítims d’acord amb la normativa vigent.

 

 1. Amb quina base legal o legitimació basem el tractament de les seves dades?
 • El seu consentiment: les dades proporcionades a través del formulari inclouen l’acceptació expressa de les condicions de la present política de privacitat així com la necessitat de marcar la casella corresponent. D’aquesta manera, es compleix amb el que disposa el RGPD i habilita el tractament legítim de les seves dades.
 • Obligacions contractuals: tractarem les seves dades per tal de complir amb les obligacions contractuals que derivin de la compra de productes o serveis.
 • Interès legítim: tractarem i utilitzarem la seves dades per millorar els nostres productes i serveis, enviant comunicacions comercials així com possibles qüestionaris d’investigació i desenvolupament.

 

 1. Com pot exercir els seus drets?
 • L’interessat podrà exercir els seus drets en qualsevol moment dirigint-se mitjançant email adjuntant fotocòpia del seu DNI o un altre document oficial identificador a residenciadelsmunts@residenciadelsmunts.com o a través de carta mitjançant correu postal a l’adreça Plaça Nova núm. 1, 08589 Sant Boi del Lluçanès.

 

 1. Quins drets pot exercir?
 • Dret d’accés: aquell dret a sol·licitar accés a les seves dades que s’estan tractant.
 • Dret de rectificació: dret a assegurar-se que les dades que estan sent tractades són completes i correctes.
 • Dret de cancel·lació: dret a que cessi el tractament i s’eliminin les dades de l’interessat.
 • Dret d’oposició: dret a que es cessi un determinat tractament de dades.
 • Dret de portabilitat: dret a obtenir un còpia de les seves dades per a transmetre-la a una nova empresa.
 • Dret de reclamació: si no està satisfet en la manera com gestionem els seus drets té dret a presentar una reclamació a una autoritat supervisora de l’estat membre de la Unió Europea en que resideixi.

 

 1. Quines obligacions tinc com a usuari?
 • L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a RESIDÈNCIA DELS MUNTS són certes i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes perquè en tot moment responguin a la seva situació actual.
 • En cap cas s’acceptaran dades de persones menors, essent obligació de l’usuari facilitar dades certes i actualitzades.

                                                           

 1. Fins quan conservarem les dades?

Segons la normativa de protecció de dades, les dades personals es conservaran fins que siguin necessàries per la finalitat del tractament i posteriorment es conservaran degudament bloquejades  mentre siguin necessàries, a disposició exclusiva de Jutges i Tribunals, el Ministeri Fiscal o les Administracions Públiques competents, per poder atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament fins finalitzar els terminis de prescripcions legals establerts en la normativa vigent.

 

 1. Seguretat de les dades

Tal i com exigeix el RGPD, el responsable del tractament informa als usuaris que respecta la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, la privacitat dels usuaris i el secret i seguretat de les dades, adoptant per a això les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposades.

 

 1. Com posar-se en contacte amb nosaltres?

L’usuari que tingui qualsevol dubte o comentari sobre la forma en què RESIDÈNCIA DELS MUNTS utilitza les dades dels seus usuaris, pot escriure’ns a residenciadelsmunts@residenciadelsmunts.com

 

 1. Quina és la normativa de protecció de dades?
 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i el Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en relació al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i per la que es deroga la Directiva 95/46/CE. (RGPD)
 • Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades. (LOPD)
 • Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (“RLOPD”).

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

En RESIDÈNCIA DELS MUNTS, S.L. (en adelante, “RESIDÈNCIA DELS MUNTS”), nos importa la buena gestión y transparencia de los datos personales que tratamos, por eso, esta política de privacidad proporciona la información necesaria de forma clara y concisa para que el usuario pueda facilitar y gestionar sus datos manteniendo un control real y efectivo, tal y como exige el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y las leyes nacionales vigentes.

 1. Responsable del tratamiento de datos

Al visitar la web www.residenciadelsmunts.com, está accediendo a un sitio web titularidad de RESIDÈNCIA DELS MUNTS, S.L., el cual es el responsable de los datos que se proporcionen a través de los formularios de contacto.

Los datos de carácter personal que se faciliten a través de ésta web quedaran registrados en un fichero llamado “usuaris web” titularidad de RESIDÈNCIA DELS MUNTS.

 

 1. ¿Qué datos tratamos?
 • Información de identificación: utilizamos ésta información para identificar al usuario y asegurarnos de que es quien dice ser. Ésta información incluye: nombre y apellidos, edad y correo electrónico.
 • Información de contacto: utilizamos ésta información para ponernos en contacto con el usuario y facilitarle la información que solicita así como enviarle información relacionada con nuestros productos y actividad. Ésta información incluye: email i número de teléfono.
 • Información profesional: utilizamos esta información para saber el puesto o sector de trabajo del interesado y poderle enviar la información que más le interese. Esta información incluye: puesto o sector de trabajo (prensa, artista, representante,...).

 

 1. ¿Con qué finalidad utilizamos los datos personales?
 • La finalidad de la recogida y tratamiento de datos personales que solicitamos es enviar información sobre nuestros eventos, servicios e información relacionada con estos.

 

 1. ¿Con quién compartimos los datos personales?
 • Con los proveedores necesarios cuya legitimación es la correcta ejecución del encargo.
 • Como entidad responsable y transparente, es posible que nos soliciten compartir sus datos algún tipo de entidades (siempre según lo permitido y lo que establece la ley):
  • Autoridades y fuerzas de seguridad: cuando así lo requiera la ley o resulte necesario para proteger nuestros intereses legítimos de acuerdo  con la normativa vigente.

 

 1. ¿Con qué base legal o legitimación basamos el tratamiento de sus datos?
 • Su consentimiento: los datos proporcionados a través del formulario incluyen la aceptación expresa de las condiciones de la presente política de privacidad así como la necesidad de marcar la casilla correspondiente. De esta manera, se cumple con lo que dispone el RGPD y habilita el tratamiento legítimo de sus datos.
 • Obligaciones contractuales: trataremos sus datos para cumplir con las obligaciones contractuales que deriven de la compra de productos o servicios.
 • Interés legítimo: trataremos y utilizaremos sus datos para mejorar nuestros productos y servicios, enviando comunicaciones comerciales así como posibles cuestionarios de investigación y desarrollo.

 

 1. ¿Cómo puede ejercer sus derechos?
 • El interesado podrá ejercer sus derechos en cualquier momento dirigiéndose mediante email adjuntando fotocopia de su DNI u otro documento oficial identificador a residenciadelsmunts@residenciadelsmunts.com o a través de carta mediante correo postal a Plaça Nova núm. 1, 08589 Sant Boi del Lluçanès.

 

 1. ¿Qué derechos puede ejercer?
 • Derecho de acceso: aquel derecho a solicitar acceso a sus datos que están siendo tratados.
 • Derecho de rectificación: derecho a asegurarse que los datos que están siendo tratados son completos y correctos.
 • Derecho de cancelación: derecho a que cese el tratamiento y se eliminen los datos del interesado.
 • Derecho de oposición: derecho a que cese un determinado tratamiento de datos.
 • Derecho de portabilidad: derecho a obtener una copia de sus datos para transmitirla a una nueva empresa.
 • Derecho de reclamación: si no está satisfecho en la manera como gestionamos sus datos, tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad supervisora del estado miembro de la Unión Europea en que resida.

 

 1. ¿Qué obligaciones tiene como usuario?
 • El usuario garantiza que los datos personales facilitados a RESIDÈNCIA DELS MUNTS son veraces i se hace responsable de comunicar cualquier modificación de las mismas para que en todo momento respondan a su situación actual.
 • En ningún caso se aceptaran datos de personas menores de edad, siendo obligación del usuario facilitar datos veraces y actualizados.

                                                           

 1. ¿Hasta cuándo conservaremos sus datos?

Según la normativa de protección de datos, los datos personales se conservaran hasta que sean necesarias para la finalidad del tratamiento i, posteriormente, se conservaran debidamente bloqueadas mientras sean necesarias, a disposición de Jueces y Tribunales, el Ministerio Fiscal o las Administraciones Públicas competentes, para poder atender posibles responsabilidades nacidas del tratamiento hasta finalizar los plazos de prescripción legales establecidos en la normativa vigente.

 

 1. Seguridad de los datos

Tal y como exige el RGPD, el responsable del tratamiento informa a los usuarios que respeta la legislación vigente en materia de protección de datos personales, la privacidad de los usuarios y el secreto y seguridad de los datos, adoptando para eso las medidas técnicas y organizativas necesarias para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos personales facilitados, teniendo en cuenta el estado de la tecnología, la naturaleza de los datos y los riesgos a los cuales están expuestos.

 

 1. ¿Cómo ponerse en contacto con nosotros?

El usuario que tenga cualquier duda o comentario sobre la forma en que RESIDÈNCIA DELS MUNTS utiliza los datos de sus usuarios, puede escribirnos a residenciadelsmunts@residenciadelsmunts.com

 

 1. ¿Cuál es la normativa de protección de datos?
 • Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en relación al tratamiento de datos personales y la libre circulación de estos datos y por la que se deroga la Directiva 95/46/CE. (RGPD)
 • Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos. (LOPD)
 • Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (“RLOPD”).

 

Contacto / Contacte

Residència dels Munts

Plaça Nova núm 1 


08589 Sant Boi del Lluçanès 

Telf: 93 857 80 56

Mòbil:687 08 30 81

 

@residencia_dels_munts

Como llegar / Com arribar

Si desea informarse de cualquier duda, llame al 93.857.80.56 o haznos llegar su pregunta a través de nuestro formulario de contacto.

 

Si desitja informar-se de qualsevol dubte, truqui al 93.857.80.56 o faci'ns arribar la seva pregunta a partir del nostre formulari de contacte.

Residencia dels Munts en las redes sociales / Residència dels Munts en les xarxes socials

Aplicació de Residència del Munts de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Residencia Els Munts